Nylon - Guy's


Zac Efron ist im November 2009 auf
dem Cover von "Nylon Guy's".